OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest: PROXIMA W.M. Fredrych, M.Fredrych spółka jawna w Toruniu, ul. Polna 23A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112800, , NIP 9561939535
 2. Kontakt z Administratorem Użytkownik może uzyskać informacji w drodze listowej (Toruń, ul. Polna 23A), mailowej (rodo@proxima.pl) lub telefonicznej (+56 660 2000).
 3. Administrator oświadcza, że wdrożył i stosuje zasady przetwarzania danych osobowych określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.E.L.2016.119.1, ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Magdalena Fredrych Kontakt z Inspektorem można uzyskać w drodze mailowej rodo@proxima.pl, telefonicznej +56 660 2000 lub listowej (Toruń, ul. Polna 23A)
 5. Dane osobowe każdego Użytkownika z osobna są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO w celu wykonania umowy zawartej przez Użytkownika z  Proxima sp.j., a także wykonania ciążących na Proxima sp.j. obowiązków prawnych, weryfikacji wiarygodności płatniczej, dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego usług objętych ofertą handlową Proxima sp.j., w tym w celu dopasowania oferty handlowej i działań promocyjnych do potrzeb Użytkownika, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
 6. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych Użytkowników:
 7. imię i nazwisko,
 8. Pesel
 9. numer telefonu,
 10. adres korespondencyjny,
 11. adres e-mail,
 12. adres IP,
 13. NIP
 14. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane przez okres 5 lat od ich otrzymania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości
 15. Proxima sp.j. może udostępnić dane osobowe Użytkownika następującym kategoriom podmiotów:
 16. właścicielom platform informatycznych, w których są przechowywane dane osobowe Użytkownika,
 17. organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 18. Użytkownik ma prawo do:
 19. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 20. żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 21. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 22. wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych;
 23. sprostowania swoich danych osobowych;
 24. przenoszenia swoich danych;
 25. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 26. wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Znajdź nas na